Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Bạch Y Huynh Đệ
Tình Thương và Đạo Đức

Kệ:
Khẩu khẩu tương truyền y bí pháp
Vô Vi y pháp bất y nhân
Tâm tâm tương ứng khẩu y diệt
Vô Vi y thể pháp y nhân

Kính Bái: Vĩ Kiên 03/31/2018

Thân Chào Quí Bạn!

  Chào mừng quí bạn ghé thăm trang web Bạch-Y-Huynh-Đệ, BYHĐ. Trang web BYHĐ Thiền Tam Pháp trong mấy năm qua được thành lập với mục đích báo tin về sự thành lập quốc độ Đại Nam, cuộc thanh lọc thăng hoa tâm thức của nhân loại sắp sửa xảy ra, và khuyến khích mọi người tu hành đặng kịp giờ dự hội Long Hoa.

  Mùa Vu Lan 2016 mới vừa qua, thời điểm cuộc thanh lọc cũng đã bắt đầu. Nhận được lệnh từ Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên và Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, trang web BYHĐ được sửa lại cho thích hợp để chuẩn bị cho Đại Nam Long Hoa Hội vào ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. (Xin xem cập nhật  mới nhất về Hội Long Hoa bên trang Long Hoa Hội).

  Thưa các bạn, chúng tôi, Viễn Lưu và Bạch Sĩ, là những Cư Sĩ có chí hướng tầm đạo giải thoát tâm linh. Nhận thấy cõi đời là phù du giả tạm nên muốn truy tìm chân lý hầu mong đạt quả an lạc vĩnh cửu. Sau nhiều năm tìm kiếm, đi nhiều nơi, thử lắm pháp, duyên lành đưa đẩy chúng tôi đến với Thầy Tổ BYHĐ và thụ pháp nơi đây.

  Khi chưa tu tâm tánh mờ mịt. Sau khi thọ chơn pháp và hành pháp một thời gian với sự giúp đỡ của Thầy Tổ trong vô hình, dần dà chúng tôi bắt đầu biết về sứ mệnh của mình. Ngày 31/01/2009 Đức Vĩ Kiên cho bài thơ sau:

Bất khả xâm phạm, ý chí tu
Ngục tù thể xác, pháp giải bày
Trung tín thiên đình, bất khả nghi
Đạo mầu khai triển, Vô Vi pháp
     KB : Điển Đức Vĩ Kiên

  Ngày giờ Long Hoa Hội sắp đến, lệnh từ trên đưa xuống, lòng nhiệt huyết tuy tràn đầy nhưng tiếc rằng sở học của mình vẫn chưa đến đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để học hỏi và trao đổi với các bạn trên bước đường tu hành giải thoát.

  Bài vở trong website này sẽ được thường xuyên chỉnh sửa, update, khi cần thiết.

  Chúc các bạn có những giây phút thú vị và thoải mái tại đây.

Kính bút,
Viễn Lưu,
Sept/12/2016