Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi
 

lục chút hồng tựa cảnh tiên
Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến
Sơn tinh thủy tú luôn phiên hiện
thủy đục trong khắp các miền
Thợ vẽ hồn thơ theo ý nguyện
Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Tô điểm sơn hà thợ khéo xây
ĐT: Lương Sĩ Hằng