Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Tiểu Sử Thầy Tổ BYHĐ

Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu: Người khai sáng Pháp Thiền Vô Vi tại Sài Gòn 1950s.
 
Cụ Đỗ Thuần Hậu sanh năm 1887 tại tỉnh Sadec, Quận Lai-Vung, Nam Việt. Thân phụ là  Ông Đỗ Hạo Cừu, làm Phó Tổng An Thới trong thời kỳ Pháp Thuộc. Thân mẫu là Cụ Bà Đào Thị Bòi sanh chỉ một mình Tổ, và mất sớm lúc Tổ mới vừa lên 9 tuổi.
  Lúc sinh thời Cụ có hoàn cảnh khổ sở, phải học và làm nhiều nghề để nuôi gia đình như là : làm thầy thuốc Bắc, thuốc Nam, làm bùa Lỗ Ban, coi quẻ, làm thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn v.v. Lúc lập gia đình thì phải đi dạy chữ Việt chữ Pháp cho trẻ em. Cụ sanh được 8 người con: 1 trai 7 gái. Con trai là Ông Đỗ Vạn Lý, đã từng là Sứ thần tại Ấn Độ, và Đại Sứ tại Hoa Kỳ dưới thời Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, giữ chức Tham Lý Minh Đạo trong cơ quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Việt Nam. Cụ lúc ban đầu đến học đạo với ngài Cao Minh Thiền Sư trên núi Ông Tô, Động Kim Quang, theo các sách xưa của Tàu như Tánh Mệnh Khuê Chỉ, Thanh Tịnh Kinh v.v. Sau đó cụ tách ra, trở về với gia đình và tự nghiên cứu Pháp Lý Vô Vi. Lúc bấy giờ cụ đã được 55 tuổi. Trong lúc nghiên cứu được chư phật đến chỉ dạy và sau này trở thành Sơ Tổ của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Tổ Đỗ Thuần Hậu liễu đạo ngày 10-11-1967 tại nhà 93 đường Phan Thanh Giản Sài Gòn, thọ 84 tuổi. Tổ để lại nhiều tác phẩm dạy tu đạo rất giá trị như: Phép Xuất Hồn, Kinh A-Di-Đà, Mơ Duyên Quái Mộng.
  Tổ vẫn thường xuyên xuống điển giúp đỡ dạy dỗ đệ tử. Trong lúc làm website, chúng tôi có thắc mắc về vai trò của Đức Thích Ca trong BYHĐ thì được Tổ đến cho bài thơ dưới đây. Tổ cho biết Tổ là một vị Kim Tiên, cũng là chiết thân của Đức Thích Ca, hiện đang làm việc cho Đức Quán Âm tại trời Đao Lợi. 

04/14/2009: Đỗ Tổ Sư cho bài thơ sau:
Đỗ tổ sư khai đạo Vô Vi
Thuần dương tâm đạt bởi từ bi
Hậu kia là tổ từ Thích Ca
phân thân giáo chủ ta bà
Thích Ca phân điển khắp mọi nơi
Ca đi ca lại đã bao đời
Mâu ni sáng tỏa miền đất Việt
Ni về Đao Lợi lo công việc.
Kính Bái: Tổ Đỗ Thuần Hậu

Nhị Tổ Lương Sĩ Hằng (1923-2009):
 
Thầy Tám Lương Sĩ Hằng là người Việt gốc Hoa, sinh năm 1923 tại Qui Nhơn Việt Nam. Lớn lên Thầy Tám vào Sài Gòn lập nghiệp. Có gia đình nhưng không con cái. Từ lúc trẻ, Thầy Tám đã thấy cuộc đời ô trọc, là bể khổ mông mênh nên đã có ý muốn bỏ đời tìm đạo. Vào lúc tam tuần, nhân duyên đưa đẩy tới học đạo với Đỗ Tổ Sư và được chân truyền môn Thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) và sau này trở thành Tổ đời thứ hai của phái thiền Vô Vi. Thầy Lương Sĩ Hằng lấy tên là Thầy Tám lúc bắt đầu truyền pháp từ thập niên 1960s. Sau khi qua đến Montreal Canada thời 80s thì còn có tên là Vĩ Kiên. Thầy Tám liễu đạo ngày 23 tháng 9 năm 2009 DL tại Montreal Canada. Hằng năm hội ái hữu Vô Vi vẫn tổ chức Đại Hội Vô Vi để tưởng nhớ kỷ niệm ngày thầy Tám vắng bóng.
  Theo lời tự thuật của thầy Tám là năm ông Lương Sĩ Hằng được 33 tuổi thì có một sự ưng thuận thay hồn đổi xác để hồn ông Lương Sĩ Hằng về tu tại trời Đao Lợi. Còn các xác thì được phần vía của ông Lương Sĩ Hằng tiếp tục duy trì sự sống, trong lúc phần hồn thì lại được phân thân của Ngọc Đế Vĩ Kiên (Một trong 32 vị Ngọc Đế tại trời Đao Lợi có trách nhiệm với Quốc Độ Đại Việt) sử dụng trong lúc dạy đạo. Trong hơn 50 năm truyền pháp, thầy Tám đã gầy dựng và phát triển pháp Thiền Vô Vi khắp năm châu, xây dựng nhiều thiền viện và qui tụ được nhiều môn sinh. Thầy Tám còn để lại nhiều tác phẩm giá trị như Thiền Thực Hành Tự Cứu, Nguyên Lý Tận Độ, Kinh Bốn Mươi Hai Chương, Phụ Ái Mẫu Ái, Chơn Kinh, Minh Giảng Kinh A-Di-Đà, và bộ sách Thiên Đàng, Địa Ngục, Luân Hồi và Nhân Gian Du Ký của Thánh Hiền Đường Đài Loan.

02/12/2009: Đức Vĩ Kiên cho bài thơ sau:
Cha trời ban bố tình thương
Cho đám con trẻ biết đường về quê
. . . . .
Tam môn phải đủ để thi
Phật Đà đang đợi, con đi về nhà
Tây phương quê cũ một nhà
Phật Đà phân điển học xa học gần
Ba cõi mọi nơi có cha
Vĩ Kiên ba cõi độ tha tại trần
Tại trần cha lại phân thân
Ông Tám chỉ dạy người gần xứ xa
. . . . .
 

  Bài thơ trên đã nói rõ là Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên là phân điển từ Đức Phật Di Đà. Đức Ngọc Đế có mặt làm việc khắp cả ba cõi dục, sắc, và vô sắc giới. Khi đến trái đất này thì Đức Vĩ Kiên lại tiếp tục phân thân ra làm Thầy Tám. Vì thế không ngạc nhiên có phần niệm Phật Lục Tự Di Đà trong Vô Vi Pháp.
  Vào đời Thượng Ngươn Vô Vi Pháp đã được chọn nên sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong Đức Vĩ Kiên gần đây hé lộ cho biết là Thầy sẽ còn có thêm một danh hiệu nữa là Vô Vi Giáo Chủ.  Xin xem bài thơ dưới đây:


Feb/22/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ
Nhị đồ lập công!
Ông nhìn thế giới động loạn điên,
Tám vạn bốn ngàn pháp tu thiền,
nhân giáo chủ Vô Vi pháp,
Kiên
cố vững bền lẽ dĩ nhiên.
Dĩ nhiên phải ráng tham thiền
Mai sau thanh tịnh về miền Việt Nam
Ban pháp con mãi cứ làm
Vô Vi là pháp bỏ phàm, thánh lai
. . . . .

  Xin bấm vào link dưới đây để đọc thêm về những vị Thầy Tổ khác trong BYHĐ: Thầy Tổ BYHĐ.

Kính bút,
Viễn Lưu,
Sept/12/2016