Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Thơ Thiền

Dưới đây là cuộc trao đổi về Thiền giữa hai hành giả Vô Vi trong nhóm BYHĐ.
Hành Giả thứ nhất làm thơ:


Sep/2/2016: Đại Ngộ
Không thấy cũng không nghe
Không thương cũng không ghét
Ấy còn là phàm phu!
Người biết thấy, biết nghe,
Biết thương cùng biết ghét,
Chưa giờ lìa tự tánh;
Ấy mới người Đại Ngộ
      +
Xưa nay hay dùng cái tâm sanh diệt mà tu cho nên chi ít có người thành đạo. Dụng cái chân tâm thấy biết mà tu thì trăm người đạt trăm. Còn không thì tới răng long tóc bạc cũng chẳng thấy được gì, uổng kiếp làm người tu.

Tâm chẳng trụ vào không,
Thân chẳng kẹt vào có;
Cả tánh không, tướng có!
Đều hư vọng như nhau
Cái tánh “Biết” làu làu
Là chơn Tâm bất diệt
Cái tánh “Biết” mới thật
Là chân
tánh Bồ Đề
Đừng để tánh đam mê
Theo đường ma tà đạo 
Tu đông như lông trâu,
Đắc đạo như sừng thỏ
Hễ thấy tánh vào ngõ
Tâm Phật tự nhiên thành
Kiến tánh diệt vô minh
Không gợn mây che đậy
Kể đã xong từ đây
Tự mình cởi trói vậy
Cảm ơn Trời Phật độ
Chấp tay lạy chư Tổ
Xin đảnh lễ mười phương
Đã trợ duyên Phật Đường
Con xin mãi nhớ ơn
     
+

Hành Giả Thứ Hai họa lại:

Sept/22/2016: Họa bài Đại Ngộ
Tịnh thanh bản thể vốn xưa nay
Gió nghiệp thổi qua muôn sắc thành
Tâm vọng nương đó sanh chẳng tịch
Trôi trong tam giới khổ đêm ngày

Tánh không thanh tịnh thị chơn không
Cái biết vi diệu thật viên tròn
‘Thuở tiền sanh là ai’ công án 
Bổn lai diện mục thị chánh tông

Tu Thiền chủ khách phải minh phân
Nhận giặc làm con quyết chẳng thành
Kinh Phật Lăng Nghiêm bày chỉ rõ
Tánh nghe tiếng kẻng khéo mà phân

Tánh tướng có không bỏ chẳng ham
Thiền gia chơn chánh chẳng cầm nhầm
Trống không nhàn hạ gìn thanh tịnh
Miên mật công phu đạo ắt thành

Kết thúc:
Đường về một nửa tạm xong
Có lên có xuống chữ Không mới tròn
Vô vi chơn pháp tự tu
Ngộ rồi mới biết kẻ thù là T
A!

Kính Bút,
Viễn Lưu,
Sept/22/2016