Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Lược Sử BYHĐ

  Bạch-Y-Huynh-Đệ  hay Bạch-Y-Huynh-Đệ Đạo là tên gọi bằng tiếng Việt của chữ “The Great White Brotherhood”. Các bạn có thể google the web hay vào wikkipedia để đọc thêm về  “The Great White Brotherhood”.
 
  Bạch-Y-Huynh-Đệ Đạo, the Great White Brotherhood, là hệ thống của những tôn giáo tựa như Thông-Thiên-Học (Theosophical) hay Thời-Đại-Mới (New Age), đặt niềm tin vào và nhận sự dạy dỗ của những vị Thầy Tổ đầy quyền năng trong cõi vô hình dưới hình thức cơ bút hay giáng điển qua trung gian những đồng tử (nam) hay đồng loan (nữ) được lựa chọn trước.

  Các vị Tiên Phật Thầy Tổ đã xuất hiện và dạy dỗ nhân loại từ bao nhiêu ngàn năm qua. Tuy nhiên vào cuối chu kỳ 13,000 năm này, Bạch-Y-Huynh-Đệ  Đạo lần đầu tiên được ghi nhận trong văn học Âu Châu qua những bài giảng của bà Helena Petrovna  Blavatsky (1831-1891, Ukraine), người đồng khai sáng hội Thông Thiên Học năm 1857. 
Đồng thời tại Nam Việt thì có Đức Phật Thầy Tây An (1807-1856). Ngài, vốn là con của Vua Quang Trung và Ngọc Hân Công Chúa. Sau khi nhà Tây Sơn mất, được mẹ đem vào Nam ẩn náu, sau lớn lên tu hành đắc đạo được người đời gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Ngài là Tổ khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, truyền dạy pháp lý Tứ Ân, có để lại nhiều tác phẩm về sấm ký. Trong đó có Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo. Xin bấm vào link để đọc bài về Thân Thế Đức Phật ThầyTây An. Sau đó thì những tôn giáo trong hệ thống BYHĐ Đạo tại Việt Nam đã lần lượt xuất hiện như Bửu Sơn Kỳ Hương (1880s), Cao Đài (1920s), Phật Giáo Hòa Hảo (1940s). Điều đặc biệt với những tôn giáo trên là giáo lý, giáo điều, lễ nghi đều được ghi lại dưới thể thơ như lục bát, thất ngôn, song thất lục bát v.v. chứ không dùng lối văn xuôi hay kim văn. Điều này đánh dấu mở đầu cho nền Quốc Đạo của Quốc Độ Đại Việt trong tương lai vào thời Thượng Ngươn.

  Vào năm 1952, đức Sanat Kumara xuống điển qua đồng loan Geraldine Innocente nói về sự thành lập của Bạch-Y-Huynh-Đệ  Đạo như sau. … lúc ban đầu chỉ có
Ánh Sáng (Light) và Từ-Bi (Love) trong một thời gian rất lâu hằng nhiều thế kỷ, còn trước khi có sự gia nhập của hai đấng sáng tạo (life stream). Một người sau này đã trở thành Phật Thích Ca, ngày nay là giáo chủ cõi Ta Bà (now, Lord of the World, the Planetary Logos Gautama Buddha) và người kia đã trở thành Đức Di Lặc Vương Phật  (the other became the Cosmic Christ, Lord Maitreya, now the Planetary Buddha). Hội đã phát triển qua bao thời gian thiên kỷ và mọi chi nhánh khắp nơi bây giờ đều có hội viên là những thầy tổ, những vị đắc đạo khắp nơi mà quan tâm đến sự thăng hoa tâm thức của trái đất …

 
Nền văn minh kế tiếp của nhân loại đã được chọn và sẽ vươn lên từ Quốc Độ Đại Nam trong Thượng Ngươn. Riêng về mặt tâm linh đã đang và sẽ có rất nhiều Tiên Phật xuất hiện tại Quốc Độ Đại Nam. Các vị thầy tổ gần đây mà chúng ta biết đến như Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Thích Minh Thiền, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Tổ Minh Đăng Quang, Tổ Đỗ Thuần Hậu, v.v. đa số đều từ đến từ cõi Trời Đao Lợi ở phía chòm sao Thanh Long. Xin đọc thêm ở trang Tiểu Sử Thầy Tổ BYHĐ.

 
Vào năm 2008 lúc đặt bút làm website, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ có ghé qua và đặt tên cho website là “Bạch-Y-Huynh-Đệ”, (BYHĐ). Tới năm 2014 Đức Vĩ Kiên cho thêm bài thơ về BYHĐ như sau:

Jan/2014: Đức Vĩ Kiên cho thơ: Bạch-Y-Huynh-Đệ là gì?
  Bạch-Y-Huynh-Đệ là một
khối điển quang thanh bạch từ Thượng Đế mà ra. Cái khối linh quang thanh bạch đó đã hạ từng điển quang xuống thế để làm việc. Vậy ai là người mang trong mình một điểm linh quang thanh bạch từ cái khối linh quang thanh bạch đó? Đó chính là hành giả Vô Vi.  Là những người chơn tu đem cái khối linh quang đại từ đại bi mà ban bố cho nhơn loại khắp quả địa cầu này.

Linh quang thanh bạch Đấng Tối Cao
Dắt dìu nhơn loại từ hồi nào.
Bạch Y Huynh Đệ cùng gánh vác
Thượng Ngươn Thánh Đức đời sống cao

     
Sống cao bạn mãi tự hào
Tự mình thanh tịnh bước vào Thượng Ngươn
      Chính mình là Đấng Tình Thương
Ngày đêm tận độ dẫn đường chúng sanh
      Bạn Đạo ý thức làm lành
Ngày đêm tu luyện, luyện thành thánh thai
      Mười ngày chín tháng dũa mài
Điển quang thanh nhẹ hình hài chơn như
      Ba năm nhũ bộ chẳng dư
Cửu niên diện bích Phật từ phát quang
      Địa ngục cho đến Thiên Đàng
Bạn đều hiểu rõ một tràng thiên cơ
      Dốc lòng tận độ chẳng lờ
Anh em bạn đạo từng giờ tiến tu
      Làm như những kẻ dại ngu
Bên trong thanh tịnh trùng tu hoài hoài
      Điển quang thanh nhẹ trong ngoài
Thế Thiên hành đạo mãi noi gương làm
      Bạch Y Huynh Đệ chẳng tham
Dốc tâm hành đạo cõi phàm dựa nương
      Một lòng thẳng tiến Thiên Đường
Dắt dìu bá tánh thẳng đường Bồng Lai
      Tự tu tự tiến dũa mài
Hy sinh vì đạo chẳng sai chút nào
      Dẫn dắt nhơn loại bước vào
Thượng Ngươn Thánh Đức tự hào quang vinh.
                   Kính Bái
                   (Điển Đức Thầy Vĩ Kiên)
 
  Bài thơ tóm tắt rõ ràng về nguồn gốc của Bạch-Y-Huynh-Đệ, nhiệm vụ và bổn phận của hành giả Vô Vi.

  Nếu nói chung thì Bạch-Y-Huynh-Đệ Đạo hay The Great White Brotherhood là mối Đạo Trời đã hiện hữu từ thuở xa xưa lúc chưa có trời đất, là một luồng Điển Quang Thanh Bạch từ Thượng Đế. Còn nếu nói riêng thì Bạch-Y-Huynh-Đệ ở đây là một thành viên của The Great White Brotherhood.

  Chúng tôi rất mong được học hỏi, trao đổi với các bạn và trợ giúp lẫn nhau trên bước đường tu hành. 

Kính bút,
Viễn Lưu,
Sep/13/2016