Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Kinh Sách Hiếm về Tu Tánh Luyện Mạng

Tam Hoàng Thiên Kinh  Cao Đài 
Huyền Pháp Bảo Ngươn Kinh Thái Thượng Đạo Tổ
Thanh Tịnh Kinh Thái Thượng Đạo Tổ
Lục Âm Lục Dương Thái Thượng Đạo Tổ
Khuyến Nữ Hồi Tâm Diêu Trì Kim Mẫu
Tối Thượng Châu Quang Diêu Trì Kim Mẫu
Kinh Di Đà-Vu Lan-Phổ Môn-Kim Cang Văn Xương Đế Quân, Nhiên Đăng Cổ Phật
Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa Lục Tổ Huệ Năng
Pháp Bảo Đàn Kinh Diễn Giải Bùi Hà Thanh
Tây Du Chơn Giải Bùi Hà Thanh
Tiên Phật Hiệp Tông Xung Hư Tử
Huệ Mệnh Kinh Hoa Dương Hòa Thượng
Kim Tiên Chứng Luận Hoa Dương Hòa Thượng
Đơn Kinh Hoa Dương Hòa Thượng
Đạt Ma Bửu Quyện Truyện Tàu
Đạt Ma Tổ Sư Bửu Truyền Ngộ Chân Tử, Phát Nhất Sùng Đức
Thiên Phật Viện Du Ký Tế Công Hòa Thượng
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp Thiền Sư Thích Minh Thiền
Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết Thiền Sư Thích Minh Thiền
Tịnh Độ Vô Vi Lê Văn Dương/Nguyễn Kim Muôn
Quan Âm Tâm Kinh Bí Giải Ngọc Sơn Lão Nhơn
Chơn Pháp Lưu Truyền Cao Đài
Đại Thừa Chơn Giáo Cao Đài
Quan Âm Tâm Kinh Chơn Giải Cao Minh Thiền Sư
Tiên Phật Hiệp Tông Chơn Giải Cao Minh Thiền Sư
Thích Ca Chơn Giải Cao Minh Thiền Sư
Giải Pháp Vô Úy Ngọc Liên Hoa
Hoa Nghiêm Lược Giải Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Vượt Cõi 22 Mariko Tsuji
Thiên Đàng Du Ký Thánh Hiền Đường
Địa Ngục Du Ký Thánh Hiền Đường
Nhân Gian Du Ký Thánh Hiền Đường
Luân Hồi Du Ký Thánh Hiền Đường

Website Sách Thiền Quý: sachthienquy.wordpress.com