Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Hình Ảnh

Đức Thích Ca lúc 41 tuổi. (Họa Sĩ: Phú Lâu Na)Đức Phật Thầy Tây An


Đức Thích Minh Thiền


Cao Minh Thiền Sư


Sơ Tổ Đỗ Thuần Hậu


Nhị Tổ Thầy Tám Lương Sĩ Hằng


Đức Huỳnh Giáo Chủ


Tổ Minh Đăng Quang


Thầy Tám năm 2009