Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Bút Điển

Bút Điển Chọn Lọc 2019 Thầy Tổ 2019
Bút Điển Chọn Lọc 2018 Thầy Tổ 2018
Bút Điển Chọn Lọc 2017 Thầy Tổ 2017
Bút Điển Chọn Lọc 2016 Thầy Tổ 2016
Bút Điển Chọn Lọc 2015 Thầy Tổ 2015
Bút Điển Chọn Lọc 2014 Thầy Tổ 2014
Bút Điển Chọn Lọc 2013 Thầy Tổ 2013
Bút Điển Chọn Lọc 2012 Thầy Tổ 2012
Bút Điển Tình Thương Nhân Loại Diêu Trì Kim Mẫu 2013
Cẩm Nang Thơ của Đức DTKM Bần Sĩ Thiện Duyên 1988
Ông Tư Chuyển Điển Đỗ Thuần Hậu 2007
Long Hoa Đỗ Thuần Hậu 2008
Hòa Quang Di Đà Đỗ Thuần Hậu 2008
Rằm Thượng Ngươn Giáp Ngọ Huynh Năm Hồng 2013