Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

BYHĐ Thiền Pháp

Vô Vi chơn pháp pháp Thích Ca(1)
Vi diệu thậm thâm khóa Di Đà
Pháp Lý độ người qua bờ giác
Chơn như phản bổn trở về ngôi
      Tu hành giải thoát gặp duyên(2)
Pháp thiền ông Tám
phổ truyền kỳ ba
      Miên miên hành pháp đêm ngày
Thuyền từ Bát Nhã tổ thầy mời lên
     
Tự tu tự tiến tự tầm(3)
Tu bằng ý trí sau thành mới tin
      Đầu tiên sửa tánh học bi
Luân xa hòa cảm mở thì mới linh
      Ngày đêm tinh tấn hành trì
Soi Hồn, Niệm Phật rồi thì Chiếu Minh
      Pháp Luân kế tiếp Định Thiền
Khí thần sung mãn Tam Điền nở hoa
      Kỳ Ba Chơn Pháp đúng thời(4)
Cơ trời tận độ nơi nơi về nguồn
      Hai Tổ đắc đạo rõ ràng(5)
Trực Lê bạn cũ Tiên Trời Trung Thiên
     Vài hàng giới thiệu gieo duyên
Vô Vi Pháp Lý hữu duyên mời vào.
            KB:Viễn Lưu,09/15/2016

  Cách thức khai đạo dạy dỗ nhân sinh tu hành thì thay đổi tuy theo từng thời kỳ. Hai ngàn năm trước khi tâm thức loài người còn thấp, dân số còn ít, văn minh vật chất chưa phát triển nhiều, các vị giáo chủ, minh sư chọn lối sanh vào đời, lớn lên, tu hành đắc đạo rồi mới khai đạo. Vào thời kì đó, cách này hoàn toàn thích hợp. Tuy nhiên, trong thời đại văn minh vật chất ngày nay, với mức độ trọng trược nặng nề thì nó không còn phù hợp vì chậm chạp, nhiều nguy hiểm cho người khai đạo. Thay vào đó, lối khai đạo, dạy đạo bằng cách mượn xác, hoặc giáng cơ bút qua những trung gian đồng tử, đồng loan thì vừa dễ dàng, nhanh chóng, khắp nơi rất tiện lợi để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi.

  Là chơn pháp kỳ ba, pháp thiền Vô Vi của thầy Tám có đủ những yếu tố sau đây: Chính danh(1), Phổ truyền(2), Đơn giản(3), Hợp thời(4) và Hiệu quả(5).

 Chính Danh(1)=  Đỗ Tổ Sư là chiết thân của đức Thích Ca và Lương Nhị Tổ là phân thân của Đức Di Đà. Nên trong Pháp Lý có câu “Thích Ca truyền pháp Di Đà truyền khoa”. Đây chính là chánh pháp của Tiên Phật được Trời hay hội đồng Tiên Phật ban xuống.

  Phổ Truyền(2)=  Pháp Thiền Vô Vi là pháp phổ truyền thực hành tự cứu nên mọi người ai cũng có thể tu học. Pháp Lý Vô Vi không đòi hỏi hành giả phải từ bỏ tôn giáo mình đang có. Cũng không bắt buộc hành giả phải tôn thờ vị giáo chủ hay thần linh nào. Chỉ cần sự thành tâm tinh tấn thực hành Pháp Lý,hành giả sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của thầy tổ trong tâm linh.

 Đơn Giản(3)=  Pháp thiền rất là giản dị và dễ hiểu. Sách vở, hình ảnh, băng video tapes chỉ dẫn lý thuyết rõ ràng và đơn giản. Không đòi hỏi điều kiện đặc biệt về tuổi tác, sức khỏe cũng như trình độ học vấn, nên thích hợp cho mọi người.

 
Hợp thời(4)= Mỗi thời đại tùy theo căn cơ của chúng sanh và chu kỳ tiến hóa của thiên cơ, những pháp môn thích hợp được hội đồng Tiên Phật đưa xuống để cứu nhân độ thế. Vào cuối kỳ ba này, pháp thiền Vô Vi là pháp của Trời đưa xuống để độ chúng sanh về nguồn, đồng thời giúp nhóm tân dân (dân Bích Ngọc) sớm khai mở bản năng để xây dựng đời Thượng Ngươn Thánh Đức.

  Hiệu quả
(5)= Hai tổ là người đắc đạo. Sơ tổ mất khoảng 6 năm để nghiên cứu hoàn thiện Pháp Lý Vô Vi. Nhị Tổ chỉ mất một năm từ lúc vào xác tới lúc xuất hồn. Anh Lê trung Trực bỏ đời qua đạo từ năm 40 tuổi, rồi quyết định bỏ xác lúc 62 tuổi, và đắc quả vị Tiên Ông ở Trung Thiên Thế Giới. Và còn nhiều người khác chưa được kể ở đây.

 Mục Tiêu của BYHĐ Thiền Pháp:

 Trước ngưỡng cửa Thượng Ngươn 4, trái đất đang chuyển mình thăng hoa từ 4th density lên 5th density hay tiên giới. Tân Dân từ khắp nơi trong vũ trụ sắp sanh vào đây để tiếp sức đẩy mạnh cuộc tiến hóa của địa cầu cho kịp ngày giờ. Đồng thời các cựu linh căn nay mãn hạn cần tu hành đạt quả vị hoặc khôi phục cựu vị để có thể trở về quê cũ. Pháp thiền Vô Vi là pháp TU TẮT đặc biệt của đức Di Đà để giúp linh căn mãn hạn hồi cựu vị và sớm khai mở Tân Dân để làm việc cho kịp ngày giờ thăng hoa của địa cầu. 

 Lề Lối Tu Tập của BYHĐ:

  Khi đến với BYHĐ thì mọi người đều là bạn đạo và cùng nhau tu học. Chúng tôi là những hành giả đang tầm tu trên con đường về nhà. Đã có các bạn đi trước và đã về tới cũng như sẽ có những người đi sau mới khởi sự lên đường. Vì thế không ai là Thầy của ai cả. Lai lịch Thầy Tổ nay biết rõ và pháp tu cũng rõ ràng. Chúng tôi cũng như những người đi trước có bổn phận giúp đỡ những người đi sau có nhu cầu cần giúp đỡ thực hành cho đúng đắn để đạt kết quả tốt. Cuối cùng thì ai tu nấy chứng. Mỗi người phải tự tu, tự tiến, tự giác mới tự cứu mình được.

 Cách Thức Thực Hành Thiền Pháp:

Vấn Đề LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC hay ĐẠO LÀM NGƯỜI

  Hành giả cần cố gắng thực thi và sống cho trọn vẹn những điều Đạo Đức Căn Bản của tôn giáo mình đang theo. Ví dụ bên Bửu Sơn Kỳ Hương thì có Giáo Lý Tứ Ân, Phật Giáo thì có Ngũ Giới Cấm, Khổng Giáo có Tam Cương Ngũ Thường, Thiên Chúa Giáo có Mười Điều Răn, v.v…

  Nhờ giữ gìn và tôn trọng Đạo Làm Người, hành giả sẽ bớt tạo nghiệp xấu mới. Đồng thời các nghiệp xấu cũ được giải trừ bớt nhờ công đức tích lũy từ những việc làm Đạo Đức. Tu hành tiến bộ nhanh chóng hay chậm chạp thì tỷ lệ nghịch với lượng nghiệp quả mang trong người. Do đó chuyện vun bồi Công Đức hay Âm Đức là chuyện không thể lơ là trong việc tu hành!

Vấn Đề Hành Pháp

  Chúng tôi có vài lời nhắn nhủ cùng những tân hành già của BYHĐ:

- Phải thành thật với chính mình.
Thành Tâm >> Thanh Tịnh >> Tự Tại.
Có Thành Tâm tu hành thì tâm mới hết lăng xăng chuyện đời. Tâm có yên thì mới có Thanh Tịnh. Phải có Thanh Tịnh thì mới mong có Tự Tại.

- Hành pháp cho ĐÚNG lời chỉ dẫn trong Pháp Lý. Phải nghiền ngẫm lời dạy trong băng trong sách cho thật kỹ. Không nên nôn nóng tham lam quá độ. Có câu “dục tốc bất đạt”. Vội quá sẽ sanh biến chứng và bệnh tật. Chuyện gì cũng có ngày giờ của nó. Trái cây muốn chín ngon ngọt phải chờ đủ nắng đủ ngày giờ. Nếu hái hay ép sớm quá sẽ hư.

- Hành Pháp chứ đừng để bị Pháp hành. Mình hành pháp chứ đừng để pháp chuyển mình! Phải nhớ pháp môn là phương tiện để giúp mình tu hành, chứ không phải là CÁI mà mình phải tuân theo một cách bất di bất dịch! Ví dụ, pháp nói thiền vào giờ Tí. Nhưng lỡ hôm đó vì lý do nào đó bị mệt mỏi quá … đáng lý là nên đi nghỉ cho khỏe rồi lát nữa thức dậy thiền sau. Nhưng vì pháp dạy như thế, nên gắng gượng ngồi thiền giờ Tí. Kết quả là ngồi thiền mà thân tâm mệt mỏi, bị hôn trầm, tư tưởng tán loạn, ngồi mà chỉ mong đến lúc xả thiền, v.v… Ấy nhưng tự an ủi là mình hành pháp đàng hoàng. Đấy là một kiểu bị pháp hành!

Vạn pháp vốn vô pháp
Tất cả là phương tiện
Tu thời chớ chấp pháp
Hành pháp chớ pháp hành.

- Nếu thực hành tinh tấn đều đặn mà không thấy có gì thay đổi trong thân tâm mỗi 30 ngày thì nên kiểm điểm lại xem mình có điều gì thiếu sót? Liên lạc và tìm sự giúp đỡ ngay để khỏi tốn phí thời giờ công sức.

- Lý Sự cần viên thông.  Lý thì cần hiểu tại sao (WHY) phải làm như vậy. Sự thì cần rõ cách làm như thế nào (HOW) và làm cái gì (WHAT).  

  Sự không thông không nên cơm cháo! Nên Sự bắt buộc phải thông.
  Lý thông thì dụng công ít mà kết quả nhiều.
  Lý không thông thì dụng công nhiều mà kết quả ít!
  Nên học cho rành Lý và Sự trước khi hạ thủ công phu. Thầy Tám thường nói “phải tu bằng Trí và Ý”, Trí ám chỉ phần Lý và Sự.

Thư Viện:

  Ba tài liệu quan trọng hướng dẫn phương pháp hành thiền:
    1. Vô Vi Thiền Thực Hành
    2. Chấn Động Lục Tự Di Đà
    3.  Nghiên Cứu PLTC-LSH

  Chúng tôi có để những sách vở và bài viết khác liên quan đến chủ đề tu hành tại trang Thư Viện. Ngoài ra các bạn có thể tới những websites của Hội Ái Hữu Vô Vi để tham khảo những tài liệu khác.

  Giờ đây xin mời các bạn bám vào link dưới đây để tìm hiểu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp: Vô Vi Thiền Thực Hành

 Chúc các bạn may mắn và thành công. Thầy Tổ luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ các bạn.

Kính bút,
Viễn Lưu,
Sept/15/2016, Aug/03/2018